Ansökan om tidigare skolstart eller undantag från skyldigheten att fullgöra skolplikt i förskoleklass

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. En elev som beviljats tidigare skolstart i förskoleklass har inte skolplikt men närvaroskyldighet. En elev som beviljats undantag från skyldigheten att fullgöra skolplikt i förskoleklass har skolplikt. 

Tidigare skolstart

Enligt skollagen får ett barn tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år. (7 kap. 11 § skollagen) 
Beslut om tidigare skolstart fattas av rektor i den skola som tar emot barnet vid ett beviljande, efter samråd med verksamhetschef elevhälsa.

Undantag från skyldigheten att fullgöra skolplikt i förskoleklass 

Enligt skollagen får ett barn börja grundskolan redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år, utan att ha gått ut förskoleklassen. Beslut om tidigare skolstart i grundskola fattas av rektor i den skola som tar emot barnet vid ett beviljande, efter samråd med verksamhetschef elevhälsa. 

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa