Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen för barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om hjälp och stöd till ditt barn med funktionsnedsättning.

Ni kan till exempel ansöka om kontaktperson, avlösarservice, ledsagarservice och korttidsboende / kontaktfamilj.

Rätt till dessa insatser har barn med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som möter betydande svårigheter i vardagen.

De betydande svårigheterna ska påverka minst tre av följande livsområden; Hälsa, Utbildning, Fritid och Kultur, Ledsagning, Sociala kontakter, Samhällskontakter eller Trygghet och säkerhet.

För att få insatser krävs intyg från läkare eller psykolog som styrker att funktionsnedsättningen.

När ansökan inkommit utreder en handläggare vilket stöd du har rätt till, enligt socialtjänstlagen. En grundförutsättning för att du ska bli beviljad stöd är att du själv inte kan tillgodose dem eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt.

Ansökan

En ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen skall göras av den enskilde, dess vårdnadshavare eller av legal företrädare. Du loggar in via e-legitimation.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa