Bostadsanpassning - bidrag

LÄS MER

Om du har en funktionsnedsättning kan du söka bostadsanpassningsbidrag till vissa åtgärder för att anpassa bostaden efter dina behov. Bidrag lämnas endast för anpassningar i permanentbostad, det vill säga den bostad som är avsedd för ett stadigvarande boende.

Här kan du även lämna fullmakt till Oskarshamns kommun för beställnings- och betalningsuppdrag avseende bostadsanpassningsåtgärder.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Servicecenter
Box 706
572 28 Oskarshamn

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Mer information:
Här kan du läsa mer om bostadsanpassning.